Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

im. Św. Józefa w Różanymstoku

Z dniem 1 września 2012r. w Różanymstoku rozpoczęły działalność nowe placówki oświatowe przeznaczone dla chłopców tj. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Imienia Świętego Józefa oraz działająca w ramach ośrodka Szkoła Podstawowa Specjalna.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przyjmuje od dnia 1 września 2012r. chłopców uczących się na poziomie gimnazjum. Podstawą przyjęcia jest wniosek rodzica lub opiekuna prawnego oraz orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w ramach mos.

Placówka jest placówką niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. Pobyt w ośrodku jest nieodpłatny, poza wyjątkiem opłaty za wyżywienie w wysokości 300 zł., z możliwością częściowego lub całkowitego zwolnienia.

Obecnie środek dysponuje 36 miejscami dla uczniów klas VI -VIII

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mail: mos@rozanystok-salezjanie.pl lub z sekretariatem ośrodka - pod nr telefonu 85 7128408 , gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów oraz złożenia podania. Liczba miejsc w ośrodku jest ograniczona. Obecnie planowane jest utworzenie jednej grupy wychowawczej 23 osobowej.

Nasi pracownicy uczestniczyli w...

Projekt Aktywni

Pracownicy naszej placówki brali udział w projekcie „Aktywni Zaangażowani – mobilności ponadnarodowe osób pracujących z młodzieżą”. Celem projektu było nabycie kompetencji zawodowych związanych z pracą z osobami młodymi, poprzez udział w szkoleniach w Portugalii i Rumunii.

Raporty z projektu „Aktywni Zaangażowani – mobilności ponadnarodowe osób pracujących z młodzieżą”

Raporty z Portugalii: Raport 1 , Raport 2
Raporty z Rumunii: Raport 1
Tutoring

Nasza szkoła zakwalifikowała się do ogólnopolskiego projektu "Wychować człowieka mądrego".

Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole". Realizatorem projektu jest Instytut Tutoringu Szkolnego - www.tutoring.org.pl (placówka Towarzystwa Edukacji Otwartej), a projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uczniowie objęci tutoringiem w naszej szkole/placówce zyskają wsparcie życzliwego im dorosłego (tutora), który będzie dla nich indywidualnym wychowawcą.

    Projekt przewiduje (w latach 2016-2018) następujące działania:
  • Wdrożenie tutoringu szkolnego w 64 szkołach w całej Polsce, w 6 Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych (MOW-ach) i 6 Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii (MOS-ach),
  • Przeszkolenie z zakresu tutoringu szkolnego ponad 1000 nauczycieli oraz ponad 200 pracowników MOW-ów i MOS-ów,
  • Objęcie wychowawczą opieką tutorską ponad 9 tysięcy uczniów w Polsce,
  • Wspieranie pracy wyszkolonych tutorów w formie superwizji i konsultacji,
  • Wsparcie dyrektorów placówek wprowadzających tutoring,
  • Wizyty studyjne w szkołach studyjnych,
  • Rozwijanie i propagowanie metody tutoringu szkolnego oraz pedagogiki dialogu w Polsce,
  • Publikacje podręcznika-poradnika tutora szkolnego.
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

Pracownicy naszej placówki brali udział w szkoleniu „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach”. TSR określa sposób postrzegania zarówno samego człowieka, natury jego problemów, możliwości zmiany oraz najbardziej użytecznych form pomagania ludziom w jej osiągnięciu. Sposób, który możemy określić jako podejście radykalne, oparte o ideę konwersacji, zakładające możliwość skutecznej pracy nad zmianą bez potrzeby zgłębiania, czy szczegółowej analizy natury problemów, których doświadczają klienci. Ten rodzaj podejścia znajduje bardzo praktyczne zastosowanie w pracy socjoterapeutycznej.