Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia w Różanymstoku wchodzi w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Imienia Świętego Józefa w Różanymstoku.

Szkoła jest szkołą specjalną przeznaczoną dla młodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kształcenie jest realizowane w zakresie jednej kwalifikacji – stolarz

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych– absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Jak wygląda nauka w szkole?

Nauka trwa 2 lata

Uczniowie realizują zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych.

Zajęcia praktyczne odbywają się w szkolnej pracowni stolarskiej. Istnieje możliwość odbywania praktyk u pracodawcy.

Z tytułu kształcenia szkoła nie pobiera opłat od uczniów.

Przedmioty w zawodzie stolarza

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Technologia i materiałoznawstwo wyrobów stolarskich
 • Rysunek zawodowy i konstrukcje
 • Wykonywanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
 • Wykonywanie prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie
 • Wykonywanie napraw i renowacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
 • Język obcy zawodowy

Celem szkoły jest:

 • przygotowanie do wykonywania zawodu
 • przygotowanie uczniów do życia w integracji ze społeczeństwem;
 • przygotowanie do wykonywania zawodu w stopniu określonym programem nauczania dla branżowej szkoły I stopnia
 • osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów
 • wspomaganie wychowawczej roli rodziny
 • eliminowanie przyczyn oraz przejawów zaburzeń zachowania, niedostosowania społecznego oraz zagrożenia niedostosowaniem społecznym
 • przygotowanie uczniów do życia zgodnego z normami społecznymi

Nasza szkoła organizując proces dydaktyczny poszukuje najlepszych warunków jakości kształcenia oraz skupia się na wychowaniu ucznia świadomego dokonywanych wyborów, wrażliwego i otwartego na środowisko naturalne i społeczne, w jakim funkcjonuje oraz do odpowiedzialnego wypełniania obowiązków życia codziennego w myśl systemu wychowawczego św. Jana Bosko, który opiera się na trzech zasadach:

 1. na zasadzie rozumu – przyjmuje się personalistyczną koncepcję człowieka – ucznia jako podmiotu w procesie wychowania i nauczania
 2. na zasadzie religii – wartości chrześcijańskie, które są podstawą i celem procesu dydaktyczno – wychowawczego
 3. na zasadzie miłości – „sercem” szkoły jest relacja nauczyciel – uczeń, w której nauczyciel jest świadkiem i przewodnikiem, a jego obecność przy uczniu (asystencja) to przejaw troski o dobro ucznia

Oferujemy:

– nauczamy języków obcych – język angielski

– oferujemy bogatą ofertę dodatkowych zajęć pozalekcyjnych

 • zajęcia wyrównawcze
 • zajęcia plastyczne
 • jazda konna
 • zajęcia cyrkowe
 • capoeira
 • zajęcia sportowe ( siatkówka, piłka nożna, siłownia )

– umożliwiamy prace w Samorządzie Uczniowskim i Wolontariacie Szkolnym dając możliwość kształtowania wizerunku szkoły oraz organizacji życia szkolnego wspólnoty uczniowskiej oraz rozwijania postaw zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy

– w każdym roku szkolnym przygotowywany jest ciekawy i bogaty kalendarz imprez i uroczystości szkolnych

-organizujemy wyjazdy rekreacyjno-wypoczynkowe ( spływy kajakowe, wycieczki rowerowe, biwak, narty )

– dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, w gronie nauczycieli i wychowawców zatrudnieni są psycholodzy, terapeuci i pedagodzy, którzy wykorzystują w swojej pracy wykorzystują innowacyjne podejścia m.in. Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Dialog Motywujący, Tutoring, Biofeedback )

Innowacja

Innowacyjnym projektem jest realizowany przez szkołę program pedagogiki cyrku, który jest połączeniem wykonywania cyrkowych aktywności ruchowych i artystycznych umiejętności z pedagogicznymi celami i treściami. Pedagogika cyrku należy do nurtu twórczej resocjalizacji i silnie wspierając proces edukacyjny.

Naszą bazę dydaktyczną stanowią klasy wyposażone w nowoczesne tablice interaktywne, pracownia komputerowa, pracownia plastyczna, pracownia cyrkowa, która jest zaopatrzona w sprzęt cyrkowy, a także biblioteka i sala gimnastyczna. Dodatkowo posiadamy boisko typu „Orlik”, salę teatralną stadninę koni.