św. Jan Bosko

"Bycie dobrym nie polega na tym, że nie popełnia się żadnego błędu: bycie dobrym polega na posiadaniu woli poprawy"

"My" i nasz cel

Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku jest placówką opiekuńczo-wychowawczą o charakterze resocjalizacyjnym. Jego działania są ukierunkowane na pomoc młodzieży niedostosowanej społecznie. Placówka niesie pomoc młodzieży męskiej,pozbawionej najczęściej fundamentów miłości rodzicielskiej. Personel wychowawczy stara się tworzyć atmosferę wychowawczą, w której młodzi ludzie będą zdolni do odkrycia w sobie wartości i sił, umożliwiających im godne życie, oparte na zrozumieniu i miłości siebie i drugiego człowieka. SOW jest zlokalizowany w miejscu ustronnym, co pozwala na stworzenie klimatu sprzyjającego refleksji, znalezieniu i zrozumienia sensu życia a także uchronieniu przed wieloma niekorzystnymi zjawiskami.
Działania wychowawcze, są realizowane w oparciu o system wychowawczy założyciela Zgromadzenia Salezjańskiego, ks.Jana Bosko. Jest to system oparty na miłości, która ofiarowuje się bezinteresownie młodzieży, by towarzyszyć jej w rozwoju, odwołując się nie do przymusu, lecz do bogactwa inteligencji, serca i dobra tkwiącego w każdym człowieku. Receptą na sukces wychowawczy jest jego pedagogiczny optymizm, zmierzający do pomagania młodym ludziom oraz polepszania sposobu ich zachowania. Próbował on przeniknąć do sposobu "bycia" młodego człowieka poprzez przebywanie z nim. Stwierdził, że zapobiec można młodocianej przestępczości, usuwając przyczyny, które ją powodują. Podstawą salezjańskiego systemu wychowawczego jest przekonanie, że najważniejszym celem jest kształtowanie osobowości etyczno-religijnej w oparciu o wartości chrześcijańskie, co wyrażał powiedzeniem: "uczciwy obywatel i dobry chrześcijanin". Ksiądz Bosko chciał uzdolnić młodych ludzi do odpowiedzialnego radzenia sobie z problemami życia.

Osoba wychowawcy

Ważnym elementem w systemie jest obecność wychowawcy, który ma być animatorem życia w grupie, współtworzącym atmosferę rodzinną. Uczestniczy On w życiu wychowanków, interesując się problemami, stara się poznać ich lęki i pasje. Jako przewodnik wskazuje kryteria i drogę do wolnego, świadomego podejmowania roztropnych i odpowiedzialnych decyzji. Wychowanek nigdy nie jest pozostawiony sam ze swoimi problemami, prowadzone są w tym celu, rozmowy indywidualne jak i spotkania w grupie. Duże możliwości dla pogłębienia relacji i stworzenia prawdziwie "domowych" warunków, ubogacenia atmosfery wychowawczej Ośrodka jest fakt, stałego zamieszkiwania w nim znacznej części wychowawców. Kolejnym atutem są ciekawe zainteresowania wychowawców (np. informatyka, sport) nie są one bez znaczenia gdyż pomagają odkryć wewnętrzne potrzeby, wewnętrzne "ja" w młodym człowieku. Wychodząc z założenia, że dla wychowanka najważniejsze jest środowisko rodzinne, działania są ukierunkowane także na współpracę z rodziną, jeśli będzie to możliwe, lub na tworzenie środowiska wsparcia dla wychowanków np. rodzin zaprzyjaźnionych.

Edukacja (Szkoła)

Młodzież uczęszcza na zajęcia szkolne do szkół funkcjonujących przy Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym. Każdy z wychowanków ma możliwość ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Organizacja wolnego czasu

W oddziaływaniach wychowawczych dużą rolę przywiązujemy do spędzania czasu wolnego przez wychowanków. W tym celu będą tworzone koła zainteresowań:
  • Grupa sportowa: piłka nożna, tenis stołowy, siatkówka, koszykówka, narciarstwo alpejskie, jazda konna.
  • Grupa teatralna: ma to duże znaczenie terapeutyczne np. wyrażanie uczuć, kreatywność, samorealizacja, wykorzystanie talentów. Znajdująca się w budynku sala teatralna stwarza okazję do zaangażowania wychowanków w przygotowywanie przedstawień teatralnych.
  • Grupa turystyczna: okazja do wspólnych wycieczek rowerowych i pieszych.

Formy organizacyjne

Placówka przeznaczona jest dla ok. 60 wychowanków, którzy utworzą grupy wychowawcze. Każda z nich ma niezależne pomieszczenia, wydzielone z całości budynku. W skład nich wchodzą pokoje wychowanków oraz wychowawcy. Ponadto każda grupa posiada swoją kuchenkę, która służy do zdobywania umiejętności kulinarnych istotnych w dorosłym życiu oraz w tworzeniu klimatu rodzinnego. W grupach znajdują się również świetlice - saloniki przeznaczone na spędzanie wolnego czasu. Do wspólnych pomieszczeń należy sala komputerowa isiłownia.

Usamodzielnienie wychowanków

Sensowność pobytu wychowanka w placówce jest uzasadniona, jeśli przygotowuje do podejmowania w przyszłości odpowiedzialnych decyzji i umożliwia dobry start życiowy. W Ośrodku każdy wychowanek jest objęty specjalnym programem, który zakłada pomoc we właściwym rozpoczęciu funkcjonowania w dorosłym życiu. Obecnie odbywa się to przez stworzenie grupy usamodzielnienia, w której wychowankowie w znacznie większym stopniu odpowiadają za siebie.

Zapraszamy
do zapoznania się z naszą działalnością